นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ เบอร์โทรศัพท์ 054-237237 ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หมายเลข 7281

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลข 7283

3. งานธุรการ หมายเลข 7282 (แฟกซ์ 054-237282)

4. งานสารบรรณ หมายเลข 1101 และ 1102

5. หน้าห้องนายกเทศมนตรี หมายเลข 7278, 7279 (แฟกซ์ 054-237239)

6. หน้าห้องรองนายกฯ (นายสมเกียรติฯ) หมายเลข 7275

7. หน้าห้องปลัดเทศบาล หมายเลข 7399

8. หน้าห้องรองปลัดเทศบาล (นายยุทธนาฯ) หมายเลข 7406

9. หน้าห้องรองปลัดเทศบาล (นายพีระยศฯ) หมายเลข 7249 (แฟกซ์ 054-237249)

 

กองคลัง ประกอบด้วย

1. งานพัสดุกองคลัง หมายเลข 6101, 6102 (แฟกซ์ 054-237236)

2. งานพัสดุฯ (สำนักการศึกษา) หมายเลข 7273

3. งานทะเบียนและทรัพย์สิน หมายเลข 7736