นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง สำหรับสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง สำหรับสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องมาขอใบอนุญาตฯขอต่อใบอนุญาตฯและขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ตามปกติ

สำหรับกิจการที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม ฟิตเนส สวนสนุก ร้านคอมพิวเตอร์ กิจการดูแลเด็กที่บ้าน กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นต้น และกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (ที่มิใช่การขายของในตลาด) ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า และลักษณะการเร่ขาย แต่ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้มีระยะเวลาใช้บังคับในการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง 1 ปี (14 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2564)