นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการจำหน่ายอาหารอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารให้หมั่นทำความสะอาดห้องครัว ตู้เย็น/ตู้แช่ ไม่ให้นำสิ่งของอื่นแช่ในถังน้ำแข็งที่ให้ลูกค้าบริโภค สวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมขณะประกอบอาหารทุกครั้ง การจัดวางเครื่องปรุง/ภาชนะใส่เครื่องปรุงให้ถูกสุขลักษณะ และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย