นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ประจำเดือนมกราคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 45 จุด ครอบคลุมทั้ง 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อให้การดำเนินการเก็บขนเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ