นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่ฉวยโอกาสขายหน้ากากอนามัยแพง ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

จังหวัดลำปาง ออกประกาศกำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความต้องการในการซื้อหน้ากากอนามัยมีมากกว่าปกติในระยะนี้ ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 จังหวัดจึงออกประกาศการกำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย ดังนี้

- ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่ผลิตภายในประเทศ จำหน่ายปลีกในราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท

-  ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือหน้ากากอนามัยอื่นที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือที่ผลิตภายในประเทศ ยกเว้นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่คำนวณจากวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ราคาที่ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตจำหน่าย ให้คำนวณจากต้นทุน บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของต้นทุน

2. ราคาที่ผู้จำหน่ายส่งจำหน่าย ให้คำนวณจากราคาตาม (1) บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตาม (1)

3. ราคาที่ผู้จำหน่ายปลีกจำหน่าย ให้คำนวณจากราคาตามข้อ (2) บวกค่ากระจายสินค้า ค่าตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 23 ของราคาตาม (2) ราคาตาม (1) (2) และ (3) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจำหน่ายเกินราคาที่กำหนดจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นผู้กระทำความผิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบให้แจ้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทร 0-5426-5087 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง โทร 0-5435-1211