นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ประชุมกองวิชาการและแผนงาน เพื่อหารือข้อราชการในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและนายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564