นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 พยาบาลวิชาชีพ นักอาชีวบำบัด และผู้จัดการดูแลสุขภาพ (care manager) งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา และชุมชนท่าคราวน้อย เพื่อให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะพึ่งพิง บริการทางการพยาบาล ประสานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy home ward) ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล และให้คำแนะนำเพื่อขอรับสวัสดิการสำหรับผู้พิการ