นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปาง รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม LK Park อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ ผู้ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นเทศบาลนครลำปางซึ่งเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่ สาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้สังคมได้พระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้เป็นแม่

โดยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559" นั้น เทศบาลนครลำปาง ได้ทำการคัดเลือกแม่ดีเด่น 4 ประเภทคือ
1. ประเภทแม่ของผู้เสียสละ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นทหาร ตำรวจ ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง โดยผู้ได้รับเลือกได้แก่ นางคำหลี ตันติพงศ์ และนางเสงี่ยม เครือนพรัตน์
2. แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คัดเลือกจากแม่ที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม ด้วยความเสียสละ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้ มีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับต่อสังคม โดยผู้ได้รับเลือกได้แก่ นางสุวลี แซ่เตี๋ย นางคำไหม วิญญาภาพ นางวีรยา ศรีสุวรรณ นางรุ่งรัศมี รางทอง นางวิยดา รังสี และนางจรรยดา มานะทัศน์
3. แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คัดเลือกจากแม่ที่มีความยากลำบากขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ มีความประพฤติดี มีคุณภาพ จริยธรรม อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เสียสละ และด้วยความมานะอดทน โดยผู้ได้รับเลือกได้แก่นางจันทร์หอม นพธัญญะ นางวิไลวรรณ วงค์วิไล นางบุญศรี พิสิฐศุภลักษณ์ นางบางเย็น แสงเจริญ นางดวงจันทร์ เมืองเย็น และนางสมศรี สมสุทธิ
4. แม่ของลูกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและเทศบาลนครลำปาง คัดเลือกจากแม่ที่มีความประพฤติดี มีลูกซึ่งอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พัฒนาสังคม มีความประพฤติดี มีอาชีพสุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยผู้ได้รับเลือกได้แก่นางเกี๋ยงคำ ศิริเสวี

กิจกรรม