นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปางจัดสัมมนาโต๊ะข่าวยาเสพติด

เทศบาลนครลำปางจัดสัมมนาโต๊ะข่าวยาเสพติด

เทศบาลนครลำปาง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาโต๊ะข่าวยาเสพติดประจำเดือนของ คณะทำงานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักการช่าง – กองคลัง สำนักงานเทศบาลนครลำปาง โดยมีนางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะทำงาน ศป.ปส.ทน.ลป. และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง  จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่  ร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา    พร้อมกับได้นำนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป ผู้ที่พบเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้เสพ หรือผู้จำหน่ายสามารถแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวได้ที่ งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-5423-7237 ต่อ 3103-3108 ในวัน เวลา ราชการ

เทศบาลนครลำปางจัดสัมมนาโต๊ะข่าวยาเสพติด