นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ ภาพนี้เพื่อแม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปาง จัดการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ" หัวข้อ "ภาพนี้เพื่อแม่" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน ประกอบกับเพื่อพัฒนาทักษะและจินตนาการ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างมีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนผู้เข้า ร่วม ณ พิพิธภันฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง

โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
- ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)
ด.ญ.ชุติกาญจน์ พิมพ์ทอง
ด.ญ.พิมพรรณ ยุติธรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ด.ญ.วณัชญาพร ศรียอด
ด.ญ.พิกุล นิริศิริภัค

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)
ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต
ด.ญ. กุลกนิษฐ์ สุทธรัตน์

รางวัลชมเชย ได้แก่
1. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
ด.ญ. เพชรินทร์ กอขันธ์
ด.ญ.จุฑามาศ สุยะใจ
2. โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ด.ญ. วันนิษา ศิริศุกร์
ด.ญ. พิมพกานต์ จันทร์เกลี้ยง

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ด.ญ. อาภาพรรณ อวดห้าว
ด.ญ. ณัฐชา หมูแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
ด.ญ.สิริยากร วงศ์ชมภู
ด.ช.บรรณวิชญ์ แท่นธัญลักษณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
น.ส.ณัฏฐินี ศรีบุญวงษ์
น.ส.ฐิติชญา โยปินตา

รางวัลชมเชย ได้แก่
1. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
ด.ญ.พัชรกรณ์ ใจยา
ด.ช.เทพรินทร์ สมถวิล
2. โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
นายวัชโรทัย อุ่นใจ
น.ส.ปรียานุช ฉายกล้าหาญ

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ ภาพนี้เพื่อแม่