นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ธรรมะเคลื่อนที่" เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการธรรมะเคลื่อนที่ขึ้นในปี 2559 รวม 6 ครั้ง 6 วัด ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2559 สถานที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่ วัดศรีบุญโยง
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2559 สถานที่ วัดบุญวาทย์วิหาร
ครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2559 สถานที่ วัดสิงห์ชัย
ครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สถานที่ วัดศรีปงชัย
ครั้งที่ 6 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 สถานที่ วัดศรีเกิด

เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางหรือพื้นที่ใกล้เคียง เข้าวัดฟังเทศน์ สวดมนต์และฝึกสมาธิ รวมถึงสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการเคลื่อนที่ไปฟังเทศน์ ฟังธรรมยังวัดต่างๆ จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป