นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข

เทศบาลนครลำปาง ขานรับนโยบายจังหวัดลำปาง ดำเนินงานภายใต้โครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข กำหนดเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ 29 มกราคม 2559 นี้ นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข ร่วมกับจังหวัดลำปาง หน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลองในเขตชุมชนหนาแน่น ให้มีคุณภาพที่สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติิและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามนโยบายของนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยเบื้องต้น เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ด้วยการฟื้นฟู และพัฒนาสภาพแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหลังโรงพบาลแวนแซนวู๊ด ไปจนถึงสะพานรัตนโกสินทร์ (หลังวัดเกาะวาลุการาม) ถือเป็นการนำร่องโครงการฯ ก่อนจะทำพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง หลังโรงพบาลแวนแซนวู๊ด โดยพร้อมเพรียงกัน

คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข