นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Local Agenda 21) กิจกรรมพัฒนาลำห้วยแม่กระตึ๊บ ชุมชนบ้านหน้าค่าย

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัฒนาลำห้วยแม่กระตึ๊บ ชุมชนบ้านหน้าค่าย” ภายใต้โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Local Agenda 21) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงพนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปาง โดยมีแกนนำและเครือข่ายชุมชนบ้านหน้าค่าย มณฑลทหารบกที่ 32 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมใจกันพัฒนาลำห้วยแม่กระตึ๊บและพื้นที่ โดยรอบให้มีความสะอาด เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ข้างลำห้วยแม่กระตึ๊บ ชุมชนบ้านหน้าค่าย ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า “ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีแนวโน้มที่จะถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น “แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ยึดหลัก “ประชาชนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา” โดยให้ความสำคัญกับ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” จึงมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบได้ในอนาคตอันใกล้”

โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Local Agenda 21) กิจกรรมพัฒนาลำห้วยแม่กระตึ๊บ ชุมชนบ้านหน้าค่าย