นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข

“คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข”

ขอเชิญชวนชาวลำปางทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข” ในวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. บริเวณ ถนนเลียบแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณหลังโรงพยาบาลแวนแซนวู๊ด (พิธีเปิดโครงการ/กิจกรรม) ไปจนถึงสะพานรันตนโกสินทร์ (หลังวัดเกาะวาลุการาม) เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำลำคลองในเขตชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในการดำรงชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำลำคลองให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยภายในงานจะเป็นการร่วมมือกันขจัดของเสียที่ทับถมกันในแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงการจัดการผักตบชวา จอกแหน และวัชพืชอื่นๆในน้ำที่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสีย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมกิจกรรม คลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข เพื่อประโยชน์และความสวยงามของแม่น้ำลำคลองที่สำคัญของจังหวัดลำปาง