นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหาร ผู้บริหารการศึกษา ครูผู้สอน บุคลาการทางการศึกษา และบุคลากรของทุกสังกัด ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสื่อการสอน การวัดและประเมินทางการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ