นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลนครลำปาง ร่วมศึกษาร่างเทศบัญญัติ “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”

จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศาบาลนครลำปาง นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมด้วย คณะกรรมการและเลขานุการฯ ร่วมประชุมเพื่อศึกษาร่างเทศบัญญัตินครลำปาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2565 ตามที่สภาเทศบาลนครลำปาง ได้มีมติแต่งตั้งฯ ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา