นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของ อปท.

เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยสามารถร่วมตอบแบบสำรวจฯ ด้วยการสแกน QR Code หรือคลิก https://bit.ly/3JYhTZY