นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อบรมการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่สู่ความเลิศทางวิชาการ

จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวมอบนโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และความห่วงใยกับคณะครู ตลอดจนกระบวนการปรับการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของรายวิชา ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ณ บ้านป่องนัก (พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32)
โดย นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่สู่ความเลิศทางวิชาการ ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป