นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เยี่ยมถึงเรือน เยือนห้าพันราย”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง กำหนดจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ “เยี่ยมถึงเรือน เยือนห้าพันราย” ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการเยี่ยมบ้าน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเป็นการถอดบทเรียนในการดำเนินการเยี่ยมดูแลสุขภาพของประชาชนที่บ้าน ตามโครงการฯที่ผ่านมา จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ “เยี่ยมถึงเรือน เยือนห้าพันราย” ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-237237 ต่อ 5206 ในวันและเวลาราชการ

โครงการ “เยี่ยมถึงเรือน เยือนห้าพันราย”