นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง E-Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ได้คัดเลือกข่าวสารที่มีความสำคัญ เหมาะสมที่จะนำเสนอให้ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบถึงภาพรวมการทำงานในแต่ละเดือนของเทศบาลนครลำปาง แล้วผลิตและนำเสนอในรูปแบบของจดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ E-Newsletter

เทศบาลนครลำปาง E-Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2559