นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถนนสวยด้วยใจภักดิ์

นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดประตูป่อง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หััวหน้าฝ่ายบริ หารทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) ผู้นำชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ชุมชนท่ามะโอ และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะทำงานถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครลำปาง  ในเบื้องต้น ที่ประชุมมีมติ กำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนวังเหนือ ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ร่วมกับชุมชน ดังกล่าว ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนสองข้างทาง แนวรั้วข้างถนน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและต้นไม้ยืนต้น เพื่อให้ความร่วมรื่น ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน กวาดล้างถนน ตัดหญ้า ตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ และกิ่งไม้ข้างถนน โดยเน้นดอกไม้พื้นถิ่นที่มีความสวยงาม เหมาะสม และเน้นการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาถนนสายวัฒนธรรม ให้เป็นถนนสวนด้วยใจภักดิ์ฯ อย่างแท้จริง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นี้

กิจกรรมถนนสวยด้วยใจภักดิ์