นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ตามหาความสุข สนุกกับของเล่นพื้นบ้าน”

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตามหาความสุข สนุกกับของเล่นพื้นบ้าน” พร้อมด้วยนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาด้านของเล่นพื้นบ้าน ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนายทรงธรรม อุธรณ์ ปราชญ์ของเล่นพื้นบ้าน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ชนิด และประเภทของของเล่นพื้นบ้าน สาธิตวิธีการเล่นของเล่นชนิดต่าง ๆ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จังหวัดลำปาง กิจกรรมดังกล่าวจะจัดถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

กิจกรรม “ตามหาความสุข สนุกกับของเล่นพื้นบ้าน”