นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง  เป็นประธานเปิดการประชุม "คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง” เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ปลัดเทศบาลนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง