นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ด้วยการแต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาว ลด ละ เลิก อบายมุข และประดับธงตามอาคารบ้านเรือน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า ด้วยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับขันปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลก จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ พรอารามหลวง 4 แห่ง ได้แก่ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดบุญวาทย์วิหาร และวัดจอคำ อำเภองาว โดยเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เป็นผู้รับผิดชอบพิธีการในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดบุญวาทย์วิหารจึงขอเชิญชวนประชาชนเขตเทศบาลนครลำปาง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดใกล้บ้านท่าน โดยการแต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาว ลด ละ เลิก อบายมุข และประดับธงตามอาคารบ้านเรือนของท่านด้วย (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา