นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันวิสาขบูชา 20 พ.ค 59

สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปางเชิญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 โดยมีกำหนดการดังนี้

19.30 น. คณะข้าราชการทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณะศรัทธาประชาชนทั่วไป พร้อมกัน ณ พระอารามหลวง วัดบุญวาทย์วิหาร

20.00 น. ประธานพิธีเดินทางมาถึง

20.19 น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             - ประธานนำกล่าว แสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ทุกคนว่าตาม)

             - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

             - เจ้าอาวาสพระอารามหลวง นำกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาวันวิสาขบูชา

             - ประธานสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส นำเวียนเทียนรอบพระเจดีย์หรือพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี