นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนของเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม และภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจุดการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างยั่งยืน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤษ เทศบาลนครลำปาง โดยมีนักวิจัยและที่ปรึกษาโครงการฯ จำนวน 9 คน มาร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ เทศบาลนครลำปาง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่่ ได้แก่ ผู้แทนจากชุมชนกาดกองต้า ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนวัดปงสนุก ที่ได้ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนจนประสบผลสำเร็จ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้ไปกำหนดรูปแบบ และพัฒนาการการจัดการท่องเที่ยวเขียว สวย หอม ต่อไป.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนของเทศบาลนครลำปาง