นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้ชื่อกิจกรรม "เปิดบ้านรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษาภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเดี่ยวไมโครโฟนของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และอาจารย์สมชาย หนองฮี การแสดงนิทรรศการผลการตรวจสอบ กิจกรรมสันทนาการพร้อมของที่ระลึก ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริการตรวจสุขภาพ และนวดแผนไทยจากโรงพยาบาลลำปาง"ฟรี" จึงขอเชิญชวนชาวลำปางและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลา ดังกล่าว ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง