นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลนครลำปาง แจ้งเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนท่าคราวน้อย ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนหลังมัธยมวิทยา ชุมชนนาก่วมเหนือ ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ชุมชนบ้านดงไชย ชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนจามเทวี ชุมชนสามดวงสามัคคี ชุมชนเจริญประเทศ ชุมชนปงสนุก ชุมชนแจ่งหัวริน ชุมชนรถไฟนครลำปาง และชุมชนเจริญสุข ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกตามสมควรในการสำรวจข้อมูลและถ่ายภาพเพื่อประกอบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 ตามประกาศเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559