นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2559

นายสุวรรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ ณ ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ทีี่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลำปาง ได้จัดทำโครงการดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ในพื้นที่ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ กำหนดจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เวลา 17.30-19.30 น.โดยประมาณ และจัดกิจกรรมดนตรี ลีลาศ เพื่อประชาชน บริเ วณข่วงนคร เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ดนตรีและเสียงเพลง ถือเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสุข และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้ออกมาทำกิจกรรมสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ลดสภาวะความเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดีของประชาชนต่อไป

กิจกรรมดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2559