นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง มอบป้ายส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบป้ายส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมมาตรฐานส้วมสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้กับผู้แทนจากวัด หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ซึ่งจะต้อง สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย จัดโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง มอบป้ายส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน