นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดทำธรรมนูญชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการจัดทำประชาคมชุมชนเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดทำธรรมนูญชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 5 ชุมชนนำร่อง ได้แก่ ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนบ้านหัวเวียง ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ ชุมชนช่างแต้ม และชุมชนนาก่วมเหนือ โดยได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการจัดทำประชาคมชุมชนเทศบาลนครลำปาง ณ ชุมชนช่างแต้ม และชุมชนท่ามะโอ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชาคม ดังกล่าว และได้ร่วมกันร่างธรรมนูญชุมชนขึ้นมา เพื่อใช้ร่วมกันในพื้นที่ เปรียบเสมือนกฏหมายที่ถือปฏิบัติในชุมชน จำนวน 3 ประเด็นหลัก คือ การป้องกันปัญหาด้านยาเสพติต การร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

เทศบาลนครลำปาง จัดทำธรรมนูญชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด