นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อปท. ค้นหาชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

สสส. ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เชิญชวน อปท. ค้นหาชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า สสส.(สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม) และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย   ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี  และติดตามสนับสนุนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ    เพื่อค้นหาชุมชนและพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ   โดยเปิดรับ  "ข้อเสนอโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ"  ขึ้นอีกครั้ง  โดยขอเชิญอบต. /เทศบาล /อปท. ร่วมกับชุมชน  หน่วยงานและภาคีในพื้นที่ให้ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ  เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ   ปีที่ 2 จำนวน 100 โครงการ ๆ ละ 50,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2559