นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

นางชนูศรี อินดาวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบีติการแกนนำเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลนครลำปางในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลนครลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมสรับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งได้จัดกิจกรรมการอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลนครลำปาง ได้รับการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนให้มีความรู้ควมเข้าใจในการทำงานด้านจิตอาสา ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการทางอารมณ์ มีโอกสวแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระหว่างชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเทศบาลนครลำปาง และชมรมทูบีนัมเบอร์วันขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการอบรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อาสาสมัครสมาชิกชมรมทูบีเทศบาลนครลำปาง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง จำนวน 40 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน