นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง

นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์นายกเทศมนตรีนครลำปาง ออกสำรวจข้อมูลและมอบกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนต่าง ๆ ในการรับแจ้งเหตุความเสียหาย และรายงานให้เทศบาลนครลำปางทราบ โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือในวันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

การให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง