นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลความเสียหายก่อนให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ต่อไปสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน 199 และหมายเลขโทรศัพท์ 054 237227 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน