นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ด้วยเทศบาลนครลำปาง จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านสุขภาพ แก่แกนนำด้านการออกกำลังกาย โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้

        วันที่ 7 มีนาคม 2560
        อบรม "แกนนำด้านการออกกำลังกาย" ครั้งที่ 1 (กิจกรรมเข้าจังหวะ) 

        วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
         อบรม "แกนนำด้านการออกกำลังกาย" ครั้งที่ 2 (กิจกรรมลำไม้พลอง)  

        โดยทั้ง 2 กิจกรรม จะดำเนินการ ณ  อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

        จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารมา ณ โอกาสนี้