นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทบ.หนองเส็ง บุรีรัมย์

นางอินทมาศ สมพงษ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง นำพนักงานเทศบาล บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้าศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (LA21)” ณ เทศบาลตำบลหนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พหุภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ฯ มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนเกิดการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560