นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 188 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านแต่งผม เสริมสวย และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลฯ ให้มีความรู้พื้นฐานและได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสุขาภิบาลฯ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง