นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1

 นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตอบข้อกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

         ระเบียบวาระที่ 3 สภาเทศบาลนครลำปาง ได้พิจารณาญัตติกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2561 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี 2561 สมัยแรก