นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พร้อมด้วยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โดยมีประธานชุมชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ 2560 ห้วงเดือนมีนาคม-เมษายน อาทิ กิจกรรมวันสตรีสากล, วัน อสม., งาน 100 ปี สะพานรัษฎาฯ, งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง และโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ซักซ้อมแผนประชาคมชุมชนปี 2560 ติดตามประเมินผลคณะทำงานยาเสพติด ข่าวสารงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนข่าวสารการจัดเก็บภาษี ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง