นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดสดฯ

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารฯ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดและสถานประกอบการอาหาร ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อให้ความรู้ในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ไม่มีเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากมือ ภาชนะ และอาหารที่จำหน่าย โดยได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงจันทนา ลี้สวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการเลือกซื้ออาหารสดอย่างไร ให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน แก่ผู้ประกอบการฯ กว่า 100 คน ในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง