นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ดังนี้

- ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 จัดอบรม “แกนนำด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ”

- ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 จัดอบรม “แกนนำด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมลำไม้พลอง”

พบกันเวลา 9.00 น. ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง