นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมวิชาการเทคนิคและแนวทางการจัดทำแผนชุมชน

 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมทางวิชาการ “เทคนิคและแนวทางการจัดทำแผนชุมชน ปี พ.ศ.2562” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายแผนพัฒนา คณะกรรมการเครือข่ายสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในเวทีประชาคมของชุมชน สามารถชี้แจงประชาชนในชุมชนให้สามารถจัดทำแผนชุมชนได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวคิดและเทคนิคในการจัดทำแผนชุมชน แบ่งกลุ่มย่อยสร้างฐานการเรียนรู้การทำแผนชุมชน ในหัวข้อ แนวคิดในการจัดทำแผนชุมชน การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน การจัดการความขัดแย้งในชุมชน และการบูรณาการแผนชุมชน เชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง