นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ แก่ผู้สูงอายุ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “แกนนำด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2560 โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพิ่มองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ดี โดยมีนายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกิจกรรมเข้าจังหวะเคลื่อนไหวตามบทเพลง นางศุภักษรณ์ ฟ้ามนตรี บรรยายหัวข้อประโยชน์การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ พร้อมการสาธิต ฝึกสอน และฝึกปฏิบัติกิจกรรมฯ แก่ผู้สูงอายุกว่า 50 คน ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง