นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิด "ข่วงกำกึ๊ด” ชุมชนรถไฟนครลำปาง มุ่งพัฒนาตลาดรัตน “กาดเก๊าจาว”

 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการเปิด “ข่วงกำกึ๊ด” ชุมชนรถไฟนครลำปาง เมื่อเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ บริเวณตลาดเก๊าจาว ซึ่งถือเป็นเวทีเสวนาในรูปแบบสภากาแฟ แห่งแรกในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดย ชุมชน เทศบาลนครลำปาง และภาคีเครือข่ายสังคมสีเขียวเทศบาลนครลำปาง จากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไป จุดเด่น จุดด้อยของพื้นที่ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนเก๊าจาว โดยมีนายยรรยง เลิศเชวงกุล ประธานชุมชนรถไฟนครลำปาง เป็นแกนนำในการดำเนินงานครั้งนี้

               สำหรับ “ข่วงกำกึ๊ด” ชุมชนรถไฟนครลำปางในครั้งนี้ มีสาระสำคัญพอสรุปได้ คือ เนื่องจากชุมชนรถไฟนครลำปาง เป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์สะพานดำรถไฟตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีตลาดรัตน หรือ “กาดเก๊าจาว” เป็นตลาดเช้าที่มีเรื่องราวยาวนานกว่า 100 ปี คนในพื้นที่จึงอยากเห็นการพัฒนาตลาดเก๊าจาวให้เป็นตลาดที่สะอาด ขายพืชผักปลอดสาร มีที่จอดรถที่สะดวก สามารถเปิดขายของได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจนเย็น เบื้องต้นจึงได้มีมติเห็นร่วมกันที่จะใส่เสื้อพื้นเมืองในวันที่ 1 – 5 เมษายน 2560 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า และงานประเพณีปีใหม่เมืองที่จะมาถึง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และความสมัครสมานสามัคคีของคนเก๊าจาว และในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดจัดให้มีการทำบุญตลาดรัตน “กาดเก๊าจาว” จึงขอเชิญชวนร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ยังจะมีการสานต่อแนวคิดที่ได้จาก "ข่วงกำกึด" ในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป.